Undervisningstillstånd

För tillfället handläggs ansökningar om undervisningstillstånd som anhängiggjorts den 5.8.2022. Det finns 690 ansökningar som väntar på handläggning (Handläggningssituationen uppdateras på måndagar).

Om du har ansökt om undervisningstillstånd kan du kontrollera här om du redan beviljats tillståndet. (Extern länk)

Istället för eller parallellt med bilskola kan förarutbildning skaffas med hjälp av undervisningstillstånd. Med undervisningstillstånd kan man avlägga de obligatoriska körtimmarna, men utbildningen för det första körkortet innan körundervisningen inleds och riskidentifieringsutbildningen före körprovet ska skaffas från en bilskola eller en annan av myndigheten godkänd utbildare.

Om det är fråga om avläggande av första körkort ska intyget över utbildning för det första körkortet medföras vid övningskörning. Man ska bevisa att man erhållit riskidentifieringsutbildning när man kommer för att avlägga körprovet.

En person som är minst 25 år kan beviljas undervisningstillstånd för körundervisning med personbil, moped, mopedbil eller motorcykel så länge han eller hon har haft körkort som motsvarar utbildningen i minst fem år.

Undervisningstillstånd för körundervisning med lastbil och buss kan endast beviljas i samband med examensinriktad läroavtalsutbildning inom transportbranschen och då ska läraren ha trafiklärartillstånd. Ett undervisningstillstånd ger rätt att undervisa endast i en körkortskategori.

Undervisningstillståndet är personligt och gäller endast de personer som nämns i tillståndet. I ett undervisningstillstånd kan man anteckna två lärare om de båda är nära släkt (förälder, vårdnadshavare, far- eller morförälder, syskon, barn, barnbarn) till eleven eller eleverna.

Det kan finnas två elever i ett och samma undervisningstillstånd om båda två är nära släkt med läraren eller lärarna. Andra personer än de som antecknats som elever i undervisningstillståndet kan inte undervisas utan ansökan om ett nytt särskilt undervisningstillstånd. Flera undervisningstillstånd kan ansökas för undervisning av samma elev; det finns inga begränsningar för antalet undervisningstillstånd per elev.

För att undervisa någon annan än en nära släkting kan högst tre (3) undervisningstillstånd beviljas per tre år. Antalet undervisningstillstånd är dock inte begränsat om läraren är elevens förälder, vårdnadshavare, far- eller morförälder, syskon, barn eller barnbarn. Släktförhållandena kontrolleras i befolkningsdatasystemet. 

Ansökan om undervisningstillsånd

Ansök om undervisningstillstånd vid Traficoms tjänsteproducent Ajovarmas serviceställe. Undervisningstillstånden beviljas av Traficom. Till Ajovarma ska du ta med dig

  • identitetshandling och
  • körkort, om det har beviljats i ett annat EU- eller EES-land.

Ansökan om undervisningstillstånd fås vid servicestället där den fylls i och undertecknas. En ansökan om undervisningstillstånd behöver inte lämnas in till servicestället personligen och båda sökandena behöver inte vara på plats så länge man har fullmakt av den andra.

Följande uppgifter ska anges i fullmakten:

  • till vem fullmakten ges (fullmaktstagarens namn och personbeteckning)
  • vem som ger fullmakten (namn och personbeteckning)
  • elevens namn och personbeteckning
  • datum och underskrift av den som utfärdar fullmakten.

Ansökan kan även inledas av till exempel eleven eller något annat ombud med fullmakt eller genom att lämna in den undertecknade ansökningsblanketten till Ajovarma. Den befullmäktigades identitet kontrolleras.
En avgift tas ut för ansökan om undervisningstillstånd när den lämnas in.

Kom ihåg att eleven ska ansöka om körkortstillstånd innan han eller hon avlägger förarexamen. Tillståndet ska vara i kraft när tid bokas till proven.

Körundervisning får dock inledas redan innan man ansöker om körkortstillstånd. Läs mer om ansökan om körkortstillstånd och förutsättningar för beviljandet av tillståndet här.

Ansvarig förare vid körundervisning

Undervisningstillståndsläraren är ansvarig förare i trafiken när han eller hon ger körundervisning med personbil eller lastbil. Undervisningstillståndsläraren är ansvarig förare vid körundervisning med buss förutom när eleven redan har ett giltigt C-körkort.

Undervisningstillståndsläraren är ansvarig förare vid körundervisning med moped, mopedbil eller motorcykel om han eller hon är med i övningsfordonet. I annat fall är det eleven som är ansvarig förare.

Undervisningspedal är obligatorisk utrustning –
fordonet behöver inte ändringsbesiktigas


Undervisningspedal är obligatorisk utrustning när förarutbildning ges med ett fordon i kategori B, C1 och C samt med lätt fyrhjuling och traktor där sittplatserna är placerade bredvid varandra.

Dessutom ska det finnas en undervisningspedal på motorcyklar och sådana lätta fyrhjulingar och traktorer där sittplatserna är placerade efter varandra, om läraren eller den som leder övningskörningen är med i fordonet. I bussar ska det finnas en undervisningspedal om eleven inte har körrätt i kategori C.

Fordonet behöver inte ändringsbesiktigas. Undervisningspedalen ska vara ordentligt fastsatt i fordonet. Mottagaren av körprovet testar att undervisningspedalen fungerar innan körprovet inleds. En förutsättning för att få delta i körprovet är att undervisningspedalen har installerats korrekt och fungerar som den ska.

Förutsättningar att beviljas undervisningstillstånd per körkortskategori

 Personliga egenskaper

När undervisningstillstånd beviljas kontrolleras varje sökandes personliga egenskaper och dessa kan utgöra ett hinder för att bevilja tillståndet. Enligt körkortslagen ska den som ansöker om undervisningstillstånd inte anses till sina personliga egenskaper vara lämplig för undervisningsuppdrag, om hen:

  1. inom fem år före tillståndet beviljas har haft körförbud på grund av rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiken eller äventyrande av trafiksäkerheten som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten
  2. det senaste året har haft körförbud på grund av andra trafikbrott (t.ex. upprepade trafikförseelser, förande av fortskaffningsmedel utan behörighet)
  3. utifrån uppgifterna i straffregistret eller något av polisens register i övrigt med sitt handlande har visat sig vara uppenbart olämplig för undervisningsuppdrag.