Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Teoriprovets innehåll

 

Teoriprovets innehåll

Ämnen och beskrivining för bildfrågorna som ingår i teoriprovet för alla kategorier

Körning rakt fram

 • Jag får köra rakt fram (i detta körfält). Av bland annat trafikreglering, körfältsmarkeringar och trafikmärken ska du kunna avgöra om du får fortsätta rakt i det aktuella körfältet i den situation som anges på bilden. I detta påstående frågar man inte efter väjningsplikt eller om det är obligatoriskt att stanna.

Körning till höger

Jag får svänga höger (i detta körfält). Av bland annat trafikreglering, körfältsmarkeringar och trafikmärken ska du kunna avgöra om du får fortsätta rakt i det aktuella körfältet i den situation som anges på bilden. I detta påstående frågar man inte efter väjningsplikt eller om det är obligatoriskt att stanna.

Körning till vänster

Jag får svänga vänster (i detta körfält). Av bland annat trafikreglering, körfältsmarkeringar och trafikmärken ska du kunna avgöra om du får fortsätta rakt i det aktuella körfältet i den situation som anges på bilden. I detta påstående frågar man inte efter väjningsplikt eller om det är obligatoriskt att stanna.

Väjning vid körning rakt fram

 • Jag kör rakt fram. Jag måste låta en eller flera vägtrafikanter på bilden köra först.
 • Av trafikreglering, körfältsmarkeringar, trafikmiljö och trafikmärken ska du kunna avgöra om det på bilden finns fordon eller personer för vilka du måste väja enligt trafikreglerna.

Väjning vid körning till höger

 • Jag kör till höger. Jag måste låta en eller flera vägtrafikanter på bilden köra först.
 • Av trafikreglering, körfältsmarkeringar, trafikmiljö och trafikmärken ska du kunna avgöra om det på bilden finns fordon eller personer för vilka du måste väja enligt trafikreglerna.

Väjning vid körning till vänster

 • Jag kör till vänster. Jag måste låta en eller flera vägtrafikanter på bilden köra först.
 • Av trafikreglering, körfältsmarkeringar, trafikmiljö och trafikmärken ska du kunna avgöra om det på bilden finns fordon eller personer för vilka du måste väja enligt trafikreglerna.

Omkörning

 • Jag får börja köra om framförvarande fordon.
 • Tillåter reglerna omkörning?

Byte av körfält

 • Jag får byta körfält.
 • Tillåter reglerna och märkena byte av körfält?

Stannande

 • Jag måste stanna.
 • Är det obligatorisk att stanna enligt reglerna?

Parkering

 • Det vita fordonet som syns på bilden står rätt parkerat.
 • Har fordonet parkerats rätt enligt märkning, märken och regler?

Riskidentifiering

 • Rätt handlingssätt i farliga situationer och för att förebygga dessa.

Innehållet i teoriprovet för körkorts-kategorierna AM/120, AM/121, T, A1,
A2, A, B och BE består av följande ämnen


Vägtrafikbestämmelser

 • I regel bestämmelserna i vägtrafiklagen och vägtrafikförordningen, särskilt vägmärken, vägmarkeringar, signaler, väjningsplikt och hastighetsbegränsningar

Föraren

 • Förarens uppfattningsförmåga, omdömesförmåga och beslutsfattande, särskilt reaktionstiden, liksom förändringar i körförmågan som beror på alkohol, narkotika och läkemedel, psykiskt tillstånd och trötthet
 • Betydelsen av samspel med andra vägtrafikanter

Vägen

 • De viktigaste principerna för hur man håller ett säkert avstånd mellan fordon, bromssträckor och väghållning vid olika väderleks- och vägförhållanden
 • Riskfaktorer vid körning som beror på olika vägförhållanden, särskilt på hur de ändras till följd av väderlek och tiden på dygnet
 • Olika vägtypers egenskaper och de därmed sammanhängande föreskrivna kraven

Andra vägtrafikanter

 • Särskilda riskfaktorer som är förknippade med andra vägtrafikanter och som är förknippade med olika fordonstypers rörelser och köregenskaper och med deras förares olika synfält
 • Uppmärksammande av de mest utsatta kategorierna av trafikanter, exempelvis barn, fotgängare, cyklister och personer med nedsatt rörelseförmåga

Allmänna regler och förordningar samt andra bestämmelser

 • Allmänna regler för hur föraren ska handla vid en olycka, t.ex. placera ut varningstriangel och slå larm, samt åtgärder han eller hon kan vidta för att om så är nödvändigt hjälpa trafikolycksoffer
 • Säkerhetsfaktorer som rör fordonet och det gods och de personer som transporteras, samt dokument som krävs för att få använda fordonen

Nödvändiga försiktighetsåtgärder när fordonet lämnas

 • Särdrag vid lämnandet av fordonet, t.ex. säkerhetsfaktorer i anslutning till parkering och stillastående

Mekaniska aspekter som har betydelse för trafiksäkerheten

 • De vanligaste felen, särskilt på styr-, fjädrings- och bromssystem, däck, belysning och körriktningsvisare, reflexanordningar, backspeglar, vindruta och vindrutetorkare, avgassystem, säkerhetsbälten och signalhorn

Fordonets säkerhetsutrustning

 • Fordonets säkerhetsutrustnings funktion och korrekta användning, särskilt användningen av säkerhetsbälten, nackskydd och säkerhetsutrustning för barn

Fordonets användning och miljön

 • Bestämmelser som gäller för fordonets användning i miljöhänseende, t.ex. lämplig användning av signalhorn, måttlig bränsleförbrukning och begränsning av avgasutsläpp

Ytterligare ämnen för
kategorierna A1, A2 och A

Användning av skyddsutrustning

 • Användning av handskar, stövlar, kläder och hjälm

Motorcyklisters synlighet för andra vägtrafikanter

 • Frågor i anslutning till motorcyklistens synlighet, till exempel reflexer, lyktor, skyddsutrustningens synlighet

Riskfaktorer i samband med olika vägförhållanden

 • Hur vägytans grepp, såsom gatubrunnslock, vägmarkeringar och spårvagnsspår, samt andra omständigheter inverkar på säkerheten

Motorcykelns mekaniska aspekter som har betydelse för trafiksäkerheten

 • Frågor i anslutning till motorcykelns tekniska skick, såsom nödstoppreglage, oljenivå och kedja, samt förarens ansvar för motorcykelns skick och för att den används rätt.

Ämnen som gäller kategorierna
C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

Bestämmelser om kör- och vilotider

 • Bestämmelser om kör- och vilotider som gäller annan trafik än yrkestrafik samt användning av färdskrivare

Transport av gods eller passagerare

 • Bestämmelser om transport av gods och passagerare samt frågor i anslutning till säker och miljövänlig körning

Fordons- och transportdokument

 • Fordons- och transportdokument som krävs för nationell och internationell transport av gods och passagerare

Hur man ska uppträda i samband med en olycka

 • Hur man ska uppträda efter en olycka eller åtgärder man ska vidta i en motsvarande farlig situation, till exempel akuta åtgärder såsom evakuering av passagerare och grundläggande kunskaper om första hjälpen

Försiktighetsåtgärder vid byte av däck

 • Åtgärder man ska vidta efter ett däcksbyte och hur man byter däck på ett säkert sätt

Bestämmelser om fordonets vikt, mått och hastighetsregulatorer

 • Lagstadgade mått för fordon och last i kategorin i fråga samt lagstiftningen om hastighetsbegränsare

Begränsningar i eget och andra trafikanters
synfält som beror på fordonens konstruktion

 • Riskfaktorer som beror på lastbilars och bussars konstruktion och beaktandet av dessa faktorer

Läsning av vägkarta och planering av resväg

 • Saker som lastbils- och bussförare ska beakta i planeringen av resväg, inbegripet användning av elektroniska navigationssystem

Säkerhet i samband med lastning av fordonet

 • Kontroll av lasten, packning och fästanordningar, svårigheter vid olika typer av last, lastning och lossning av gods samt användning av lastningsutrustning (endast kategorierna C, CE, C1, C1E)

Förarens ansvar när det gäller transport av passagerare

 • Passagerares komfort och säkerhet, transport av barn, nödvändiga kontroller före avfärd (endast kategorierna D, DE, D1, D1E).

Ämnen som gäller
kategorierna C, CE, D och DE

Fordonets konstruktion och funktion

 • Förbränningsmotorer, vätskor (exempelvis motorolja, kylvätska, spolarvätska), bränslesystem, elsystem, tändningssystem och transmissionssystem (koppling, växellåda, etc.)

Smörjmedel och frostskyddsvätska

 • Åtgärder i samband med smörjmedel och frostskydd

Konstruktion, montering, korrekt användning och underhåll av däck

 • Frågor i anslutning till däcksäkerhet

Bromsar och hastighetsregulatorer

 • Olika typer av bromssystem och hastighetsregulatorer, deras funktion och viktigaste delar, montering, användning och dagligt underhåll samt användning av låsningsfria bromsar

Kopplingssystem

 • Principerna för olika typer av kopplingssystem, deras funktion, viktigaste delar, montering, användning och dagligt underhåll (frågor om ämnet endast i kategorierna CE, DE)

Metoder för felsökning vid driftsfel

 • De vanligaste felen som förekommer i lastbilar, bussar och släpvagnar som föraren ska kunna lägga märke till och identifiera (t.ex. information från mätare och varningslampor)

Förebyggande underhåll av fordon
och nödvändiga löpande reparationer

 • Åtgärder i anslutning till underhåll och reparationer av fordonet som föraren kan utföra

Förarens ansvar för gods

 • Förarens ansvar när det gäller mottagande, transport och leverans av gods i enlighet med överenskomna villkor bl.a. frågor i anslutning till lastning och säkring av lasten (endast kategorierna C, CE).

Frågorna i teoriprovet handlar om de ämnen som tas upp i bilaga II till körkortsdirektivet.

 

Uppdaterad