Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Riskkompetens hos nya förare

För nya förare är sannolikheten att råka ut för en olycka störst under de första sex månaderna med körkort. Orsaken är oerfarenhet och bristfällig behärskning av allt det som behöver ske bakom ratten.

Ju mer du hinner öva tillsammans med en erfaren förare innan du får körrätt, desto färdigare är du att köra självständigt när du har fått körkort.

Genom att köra ofta och i olika trafikmiljöer och -situationer under övningstiden får du en klangbotten för kommande situationer. Du får större förståelse för trafiken som ett samspel där var och en har ansvar för att allt löper smidigt och säkert.

Dessutom lär du dig att sköta en stor del av fordonshanteringen automatiskt vilket frigör hjärnkapacitet (intellektuell prestationsförmåga) för annat, till exempel observation. Genom att du har kunnat observera olika situationer och få värdefull erfarenhet kan du bättre förutse och hantera kommande trafikhändelser självständigt.

I rusningstrafik i motljus
Det kan till exempel vara extra riskfyllt att köra i motljus i rusningstrafik.

Vad avses med en riskkompetens hos nya förare?

Det avser förmågan att identifiera potentiella riskfaktorer i väg- och trafikförhållandena och hos sig själv.

Att identifiera risker betyder å ena sidan att man lägger märke till förhållanden eller faktorer som utgör risker, och å andra sidan att man förstår vilken effekt de har. Alla riskfaktorer/-förhållanden utmynnar inte i olyckor. Du måste alltid bedöma hur stor sannolikheten är för att risken besannas.

I en situation finns det alltid flera faktorer som samverkar, och det är viktigt att du kan se helheten. Du måste kunna bedöma vilken den främsta riskfaktorn är i varje situation och välja det sätt att agera som ökar ”säkerhetsmarginalen” dvs. minskar olycksrisken. Detta är riskhantering.

Vilka är riskfaktorerna i trafik?

Riskerna kan grovt taget delas upp i inre och yttre riskfaktorer.

Vissa av riskfaktorerna beror på

  • vem du är
  • vad du tänker
  • hur du förhåller dig till världen omkring dig.

Att köra är en självstyrd aktivitet. Du kan själv ganska långt bestämma om risknivån genom vad du gör och inte gör.

Vilket är ditt motiv till att köra? Är det att ta dig från A till B? Är det att ”lätta på trycket”, dvs. hoppar du i bilen och bara kör iväg t.ex. när känslovågorna svallar höga? Då kör du med stor sannolikhet över den tillåtna hastigheten, eller på ett oberäkneligt eller aggressivt sätt. Ger körandet dig en känsla av njutning eller spänning? Det är viktigt att du medvetet identifierar och förstår vad som motiverar dig i körandet så att du kan kontrollera det och minska riskerna för dig själv och andra på vägen.

Inre riskfaktorer

De inre riskfaktorerna hänger samman med hur du själv agerar. Självkontroll är en central färdighet som du behöver för att bli en säker förare. Självkontroll betyder förmåga att kontrollera sitt sinnestillstånd. Kan du hålla dig lugn och metodisk till exempel i en krävande trafiksituation, eller får du panik? Sätter du dig bakom ratten när du är trött eller efter att ha druckit alkohol? Om gänget manar dig till att visa hur hög hastighet din bil kan åstadkomma på motorvägen eller hur skickligt du kan köra i kurvor med hög hastighet, går du med på det?

Yttre riskfaktorer

Yttre riskfaktorer är sådana som du har begränsad kontroll över. Trafikmiljön, vägförhållandena, vädret och andra människor i trafiken är yttre riskfaktorer. Yttre riskfaktorer är inte i sig orsaken bakom olyckor, utan olyckan beror oftast på att föraren inte har anpassat sitt körande till dem. Har du till exempel märkt att vissa förare inte sänker hastigheten i regn, halt väder eller kurvor?

Yttre riskfaktorer:

  • väderlek: regn, dimma, is, snöfall, hala vägar
  • vägförhållanden: snäva kurvor, smala och kurviga vägar, sliten eller skadad vägyta
  • tiden på dygnet: dunkel, mörker, natt – hjortdjur
  • andra människor i trafiken, människor som gör något plötsligt eller överraskande: barn, äldre, bilar som plötsligt bromsar in framför dig
  • mopeder, mopedbilar, motorcyklar, tunga fordon
  • fordonets hastighet, osynlighet, överraskande manövrar, platskrävande större fordon

Öva dig på att anpassa din uppmärksamhet efter trafikmiljön du rör dig i. Tänk efter hur du bör observera trafiken omkring dig till exempel i stadsområden respektive ute på landsbygden eller på motorvägen. Var försiktig i nya eller avvikande situationer, såsom vägarbeten eller olycksplatser.

Kom ihåg: rätt situationshastighet, iaktta åt alla håll och håll tillräckliga avstånd

Kom ihåg att du blir duktigare så småningom, kilometer för kilometer. Knepen med vilka du som nybörjare kan sänka olycksrisken i allmänhet är enkla: håll situationshastigheten tillräckligt låg, gör iakttagelser åt alla håll och tillräckligt långt, och håll tillräckliga avstånd till övrig trafik – både framåt, bakåt och åt sidorna.

Uppdaterad