Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Körkortsmodeller som används i Finland

Åren 2013–2033 införs en enhetlig körkortsmodell med hög säkerhetsnivå inom hela EU-området. Körkortet är av samma format som kreditkorten. Ändringarna bygger på EU:s III körkortsdirektiv från 2006. Direktivet är förpliktande för alla medlemsstater i EU.

Den nuvarande körkortsmodellen har tagits i bruk i april 2019

Körkortets utseende uppdaterades i början av april 2019. I samband med uppdateringen byttes körkortets bakgrundstryck ut och det gjordes ändringar i säkerhetsdetaljerna, man ändrade bl.a. det präglade mönstret på kortets framsida så att det delvis korsar ansiktsbilden. Från tabellen över körkortskategorier på baksidan av kortet tog man dessutom bort kategori LT som inte längre används. Detaljerade beskrivningar av de olika körkortsmodellerna och säkerhetsdetaljerna som används i dem finns på EU:s webbplats för körkort. (Extern länk)

Ajokorttimalli. Otettu käyttöön 2019
Ajokorttimalli. Käyttöönotto 2019 kääntöpuoli
Ajokorttimalli. Pahvinen ajokortti.

Tidigare körkortsmodeller

Ett centraliserat körkortsregister inrättades 1972

Den centraliserade körkortsregistreringen inleddes i början av 1972. Målet för registreringen var att effektivisera övervakningen av körkorten, omöjliggöra förfalskning av körkort, skapa förutsättningar för en enhetlig praxis i körkortsärenden och att förbättra möjligheterna till statistikföring och forskning.

Vid utgången av 1972 hade närmare 140 000 körkort förts in i det centraliserade körkortsregistret. Vid utgången av 2014 fanns uppgifter om cirka 3,7 miljoner körkortsinnehavare i registret.

Då det centraliserade körkortsregistret togs i bruk förnyades också körkortsklassificeringen. Samtidigt infördes det nya ljusröda körkortet av papp som överensstämmer med kraven i Wienkonventionen om vägtrafik.

Det gamla papperskörkortet

Ajokorttimalli. A-7 kokoinen.

Körkort i två faser

System et med körkort i två faser togs i bruk i Finland i oktober 1989. Det första körkortet för bil fick man till en början för två år (kortvarigt körkort).

För att man skulle få det egentliga körkortet för bil krävdes tilläggsundervisning, som kunde påbörjas sex månader efter att man fått det kortvariga körkortet. Från början av 1996 kunde man få det egentliga körkortet tidigast sex månader innan det kortvariga, tvååriga körtillståndet upphörde. Systemet var i bruk fram till januari 2013.

Den nya körkortsförordningen och körkortet som en del av datasystemet för vägtrafiken

Bilregistercentralens körkortsregister och det system för direkta förfrågningar till körkortsregistret som polisen införde i början av 1980-talet sammanslogs i oktober 1990 och blev en del av Bilregistercentralens direktanslutna datasystem för vägtrafiken.

Samtidigt infördes ett nytt körkort (A7-storlek) av plast med säkerhetstryck. Förfarandet för beviljande av körkort ändrades.

Polisen gav den som ansökte om körkort ett körkortstillstånd, vilket var en av förutsättningarna för utlämning av körkort. Körrätten började när körkortet lämnades ut. Körkortstillstånd för kortvariga körkort beviljades redan i början av förarutbildningen.

Den största förändringen var att examensmottagaren lämnade ut det kortvariga körkortet genast efter förarexamen, ifall körkortstillståndet var i kraft.

Framsidan av körkortet i A7-format

Ajokorttimalli. A-7 kokoisen kortin kääntöpuoli

Baksidan av körkortet i A7-format

Ajokorttimalli. Luottokortin kokoisen kortin etupuoli

Ändringar som EU medfört

I och med att Finland undertecknade konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förband sig landet att iaktta EG:s körkortsdirektiv och uppdatera sin lagstiftning före början av juli 1996 i överensstämmelse med det.

I januari 1995 blev Finland medlem i EU. Direktivet förutsatte egentligen införande av EU-körkort, men Finland fick en tidsfrist till utgången av 1997 för att genomföra ändringen.

Ändringen förde med sig två nya körkortskategorier: A1 och D1. För rätten att köra motorcykel (kategori A) infördes begränsningar och utvidgningar, som skulle antecknas på körkortet. Dessutom skulle anteckningar om körkort i länder utanför EU- och EES-länderna göras, om ett sådant körkort byttes ut till ett finländskt körkort utan avläggande av förarexamen.

Samtidigt begränsades B-körkortsinnehavares rätt att köra vissa fordonskombinationer. Ändringen trädde i kraft i början av 1997. Innehavaren av körrätt för kategori B kunde dock genom att lämna in en ansökan före utgången av 1996 få körrätt för kategori BE (så kallade lilla E) utan förarexamen och läkarintyg.

Över 980 000 innehavare av körrätt ansökte om lilla E-körkortet, trots att endast en del av sökandena behövde de rättigheter som kortet gav.

EU-körkortet togs i bruk i början av 1998

I början av 1998 togs ett nytt körkort i kreditkortsstorlek i bruk (EU-körkortet). Det nya körkortet innehåller uppgifter som inte fanns på körkorten av den gamla modellen. Den nya informationen på körkortets framsida omfattade körkortsinnehavarens födelsestat, datum för beviljande av körkortet och kortets administrativa nummer.

På kortets baksida visas även körkortskategorierna som symboler. Nytt är också att datum då körrätten börjar och upphör anges för varje körkortskategori samt att specialvillkoren kan variera för de olika kategorierna. De vanligaste specialvillkoren är glasögon (01) och duplett av körkortet (103).

På baksidan av EU-körkortet finns utrymme för eventuella anteckningar som görs i ett mottagande EU-land i de fall då körrätten i det mottagande landet skulle upphöra tidigare än i Finland. På kortet finns det dessutom utrymme för ett eventuellt organtestamente. Med tanke på framtiden har dessutom plats för en mikroprocessor reserverats på kortet.

Framsidan av EU-körkortet i kreditkortsstorlek

Ajokorttimalli. Luottokortin kokoisen korttimallin kääntöpuoli

Baksidan av EU-körkortet i kreditkortsstorlek

Ajokorttimalli. Mopokortti etupuoli

Mopedkortet togs i bruk i början av 2000

I början av 2000 infördes den nya körkortskategorin M som berättigar att föra fram mopeder och lätta fyrhjulingar.

Körkortskravet gällde mopedförare födda 1.1.1985 och senare samt alla åldrar då det gäller förare av lätta fyrhjulingar. Körrätten i M-kategorin ingick i körrätten för motorcyklar och bilar. För att få mopedkortet förutsattes minst 15 års ålder och körkortstillstånd samt godkänt teoriprov i förarexamen.

Mopedkortets framsida

Ajokorttimalli. Mopokortti kääntöpuoli

Mopedkortets baksida

Ajokorttimalli. Ovipainatus.

Körkortsändringar på grund av EU-utvidgningen 2004

I början av maj 2004 blev tio nya länder medlemmar i Europeiska unionen (Estland, Litauen, Lettland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Cypern). Till följd av detta trycktes ordet ”körkort” på körkortsmodellen även på de nya medlemsstaternas språk.

Samtidigt förbättrades körkortsmodellen så att ordet "körkort" syns bättre på alla språk.

Texten ”FIN” som tidigare fanns i övre kanten på körkortsmodellen flyttades till den nedre kanten, och Fordonsförvaltningscentralens logotyp i OVI-färgtryck lades till i det nedre högra hörnet på kortets framsida.

I övrigt var körkortsmodellen likadan som den gamla. Den nya körkortsmodellen fastställdes av kommunikationsministeriet 12.1.2004.

Ajokorttimalli 2007

Körkortsändringar på grund av EU-utvidgningen 2007

Bulgarien och Rumanien blev medlemmar av Europeiska unionen den 1 januari 2017. Till fljd av detta kompletterades körkortet med en översättning av ordet "körkort" på båda länderns officiella språk. Kommunikationsministeriet fastställe ibruktagandet av denna körkortsmodell den 1.2.2007.

Ajokorttimalli. Käyttöönotto 2010

Förändringar i körkortets säkerhetsdetaljer

Körkortets säkerhetsdetaljer uppdaterades 10.4.2010. Fordonsförvaltningscentralens logotyp som hade tryckts på kortets framsida med ett så kallat OVI-färgtryck byttes ut mot en variabel växelbild, ett så kallat MLI.

Den variabla växelbilden visar körkortsinnehavarens födelseår, Trafis logotyp eller förkortningen "FIN", beroende på ur vilken vinkel den betraktas.

Ajokorttimalli. Käyttöönotto 2010.

Körkortets baksida

Ajokorttimalli. Käyttöönotto 2013.

Körkortsmodell som togs i bruk i januari 2013

En ny körkortsmodell togs i bruk i Finland 19.1.2013. Säkerhetsdetaljerna i den nya körkortsmodellen har förbättrats, bland annat genom att tillägga en optiskt variabel säkring i det nedre högra hörnet av ansiktsbilden samt genom att byta de variabla säkringarna på laserbilden i kortets högra nederkant till innehavarens ansiktsbild och födelsetid.

Kortets bakgrundstryck förändrades på samma gång och ordet "körkort" på engelska och franska har inkluderats i kortets rubrik.

Till följd av att Kroatien anslöts till Europeiska unionen i juni 2014 lades ordet ”körkort” till på kroatiska i bakgrundstrycket på framsidan av körkortet. Samtidigt ändrades versalen F till gemenen f i Trafis logotyp på baksidan av körkortet.

Körkortets framsida

Uppdaterad