Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Villkor och begränsningar för körkort

Till en körrätt kan fogas villkor och begränsningar, som anges som specialvillkor på körkortet. Villkoren kan exempelvis gälla förarens hälsa eller fordonets utrustning.

Vissa specialvillkor fogas till körkortet utifrån läkarutlåtanden. Det vanligaste specialvillkoret är 01, som anger att föraren måste använda glasögon eller kontaktlinser när hen kör.

Förändringar i anordningarna för hantering och styrning av fordonet kan också krävas för att körkort ska kunna beviljas. Utredningen av vilken specialutrustning som behövs och utprovningen av denna utrustning görs genom ett samarbete mellan en läkare, bilskolan och mottagaren av förarexamen.

Specialvillkor för ett körkort anges på baksidan av körkortet. Villkoren anges på rad 12, om specialvillkoret gäller hela körkortet, eller i kolumn 12, om specialvillkoret bara gäller en viss körrättsklass.

De vanligaste specialvillkoren för körkort

Nationella specialvillkor

 • 103 Dubblett av körkort (ordningsnumret inom parentes anger vilket exemplar det är fråga om)
 • 105 Dispens
 • 111 Alkolås (körrätt som övervakas med alkolås)
 • 113 Alkolås på grund av hälsan
 • 114 Körrätt som övervakas med alkolås, som är i kraft endast i Finland utom Åland. Tillägg av detta specialvillkor hörde till polisens befogenheter och var i kraft i Finland fram till den 31 december 2015.
 • 120 AM-klass, moped
 • 121 AM-klass, lätt fyrhjuling
 • 131 Minimiåldern för körkort i klass C är undantagsvis 18 år och minimiåldern för körkort i klass D 21 år. Körrätten är i kraft endast i Finland vid följande körningar:
  • körning av fordon som används av polisen, räddningsväsendet, en läroanstalt inom räddningsbranschen, en akutvårdstjänst, Försvarsmakten, Tullen eller Gränsbevakningsväsendet vid transporter som anknyter till dessas uppgifter.
  • förflyttning eller testkörning av fordon i samband med reparation eller underhåll av fordonet eller förflyttning av ett fordon inom ett depåområde i samband med tvätt, städning eller tankning. Att köra fordonet får inte vara förarens huvudsakliga uppgift.
  • förflyttning av ett fordon mellan evenemang för försäljning och marknadsföring av fordon eller mellan försäljningsställen. Att köra fordonet får inte vara förarens huvudsakliga uppgift.

De vanligaste specialvillkoren i Finland som har harmoniserats på EU-nivå

 • 01 Synkorrigering (glasögon eller kontaktlinser)
 • 02 Hörapparat/kommunikationshjälpmedel
 • 69 Begränsat till körning av fordon som är utrustade med alkolås enligt standarden EN 50436
 • 70 Byte av körkort (det utländska körkortets nummer och utfärdare)
 • 71 Dubblett av körkort. Körkortet har beviljats på basis av ett utländskt körkortsutdrag (det utländska körkortets nummer och utfärdare)
 • 78 Begränsat till fordon som har automatväxel
 • 95 Förare som har gällande yrkesbehörighet för lastbil eller buss
 • 96 Fordon i klass B till vilka har kopplats en släpvagn, vars största tillåtna massa är över 750 kg, då fordonskombinationens största tillåtna massa är över 3 500 kg, men högst 4 250 kg.

En komplett lista över alla harmoniserade villkor och begränsningar för körkort som används inom EU finns i EU:s körkortsdirektiv (bilaga 1 till direktivet).

Avlägsnande av specialvillkor för körkort

Om du vill ta bort ett specialvillkor från ditt körkort, exempelvis 01 (glasögon eller kontaktlinser) eller 78 (automatväxlat fordon), ska du kontakta Traficom för att få närmare anvisningar. För att ta bort ett specialvillkor krävs i regel antingen ett läkarutlåtande eller ett körprov.

Även polisen kan göra ändringar i specialvillkoren exempelvis i samband med kontroll av förares hälsotillstånd. Om du har fått ett påminnelsebrev om inlämning av ett läkarutlåtande till polisen och vill ändra på specialvillkoren för ditt körkort, ska du kontakta polisen. Specialvillkoret 111, som anger att körrätten övervakas med alkolås, kan endast tas bort av polisen. Om din körrätt övervakas med alkolås ska du kontakta polisen för att ta bort specialvillkoret.

Uppdaterad